MIVANA STORY

“Partnership for Sustainability” หรือ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” คือ เจตนารมณ์และพื้นฐานการทำงานที่ร่วมสร้างกันมากว่าทศวรรษของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ฯ ในการร่วมขับเคลื่อนแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคน ต้นน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจในความรับผิดชอบแบบองค์รวม ต่างได้มีบทบาทเฉกเช่น “สมาชิกคนสำคัญของชุมชน”  จนเกิดเป็น “Mivana Community” ซึ่งมีชุมชนป่าต้นน้ำหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม เป็นต้นแบบในการขยายแนวคิดและเชื่อมโยงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด เพื่อสร้างศักยภาพชุมชนสู่วิถีการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ในนามของ “มีวนา” กาแฟอินทรีย์ รักษาป่า

การสร้างความร่วมมือเชิงพันธมิตร จำเป็นต้องอาศัยหลักแห่งความสัมพันธ์ 3 ประการ ตั้งแต่ การ “ร่วมรับรู้” สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีปัจจัยแตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อม ภูมิประเทศ และภูมิสังคมเสมือนเป็นเครือญาติหรือคนในชุมชนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกมิติ และคิดหาทางแก้ไข พร้อมทั้ง “ร่วมเรียนรู้” จากการทดลองทำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อขยายไปสู่การทำความเข้าใจตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยกระบวนการดำเนินงานของมีวนา ที่เริ่มจากการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนและจัดทำระบบมาตรฐานกาแฟอินทรีย์ ควบคู่ไปกับการดูแลระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวและรับซื้อสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ จนไปสู่การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ การได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงบูรณาการกับชุมชน มีการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มอื่นๆ ที่มีสภาพแวดล้อมหรือการทำงานใกล้เคียงกัน เป็นอีกกระบวนการหลักที่ทำให้เกิดพันธมิตร ที่มาร่วมเรียนรู้การทำงานของ “มีวนากับชุมชน” ตลอดจนได้นำเรื่องราวไปสื่อสารกับผู้บริโภค อันเป็นการร่วมกันสร้างเครือข่ายความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับนำไปสู่การ “ร่วมพัฒนา” ให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม และต่อยอดไปถึงการตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณค่าของเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานของธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกัน

และนี่คือ เรื่องราวของชุมชนมีวนา” ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางบนวิถีแห่งการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีกระบวนการอันสร้างสรรค์ ที่เราอยากให้คุณได้รู้จักและสัมผัสอย่างแท้จริงจากการลงมือทำ มาร่วมเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขที่ยังยืนนี้ไปด้วยกัน ที่บูท Mivana Community ในงาน Good Society Expo 2019 ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

More News & Event