บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

วิสัยทัศน์

” บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อต่อยอดคุณค่าหลักของบริษัทด้านความยั่งยืนของสังคม ในการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม “