บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

พันธกิจหลัก

  • ดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทมีวนา จำกัด ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพกาแฟอินทรีย์ของเกษตรกร
  • พัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล โดยรับซื้อผลผลิตกาแฟอินทรีย์ของเกษตรกรในระบบการค้าที่เป็นธรรม
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจโดยเข้าถือหุ้นในบริษัท เดอะ กู๊ด ดริ้งค์ จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีกาแฟอินทรีย์เป็นส่วนผสม
  • ส่งมอบคุณค่าด้วยสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ
  • ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
  • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
  • ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น