บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

ข้อมูลองค์กร

บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
พลังความร่วมมือในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PM SE) เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน สนับสนุน และดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของสังคม โดยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อต่อยอดแนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด เริ่มต้นธุรกิจในปี 2558  เพื่อดำเนินงานด้านการขาย การจัดจำหน่าย และการตลาดเพื่อส่งเสริมโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา โดยร่วมลงทุนในบริษัท มีวนา จำกัด ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายหลักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ และอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก โดยสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจภายใต้ชื่อ โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา  ที่ปลูกฝังให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการรักษาผืนป่าต้นน้ำ ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่  โดยเลือกเพาะปลูกกล้ากาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาของไม้ใหญ่ในการเพาะปลูก จึงทำให้เกษตรกรสามารถปลูกกาแฟได้โดยไม่ทำลายและบุกรุกผืนป่า ในทางตรงข้ามต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเพิ่มเติมร่มเงาความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศแก่พื้นที่เพาะปลูก และควบคุมการปลูกกาแฟด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟที่ได้นั้นมีคุณภาพสูงและได้รับมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล IFOAM, EU, COR และ USDA

Organic Certifications

เริ่มจากความตั้งใจในการอนุรักษ์ และพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมไปสู่การสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร และสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการพระราชดำริฯ เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เกษตรกรบนพื้นที่เพาะปลูก และทีมงาน “มีวนา” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ทำให้โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา สามารถอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ได้ถึง 9,250 ไร่ และโครงการฯ ยังคงร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้าขยายพื้นที่การอนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยมีเป้าหมายในการขยายให้ได้ถึง 20,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2569 อีกด้วย

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา  ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รณรงค์แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ต้นน้ำแม่สรวย และปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า และหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแหล่งที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยให้แก่ตนเอง และลูกหลานในวันข้างหน้าสืบไป จึงเป็นที่มาของโครงการ “ปลูกป่าในสวนกาแฟ” โดยมีการส่งเสริมให้นำกล้าไม้มาปลูกในสวนกาแฟเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กำหนดว่าในสวนกาแฟอินทรีย์จะต้องมีต้นไม้อื่น (พืชร่วม) ที่ให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟ ทั้งนี้เพื่อเสริมความหลากหลายทางชีวภาพแก่ป่า สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกนั้น ประกอบด้วยพันธุ์ที่หลากหลายกว่า 45 สายพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 22,145 ต้น อาทิ ต้นแมคคาเดเมีย อะโวคาโด แอปเปิ้ลทราย และพีช การดำเนินงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นอกจากการอนุรักษ์ และส่งเสริมการรักษาป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการค้าที่ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งดำเนินงานสอดคล้องกับองค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization – WFTO) เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยค่าออร์แกนิคพรีเมี่ยม และแฟร์เทรดพรีเมี่ยม ให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตกาแฟออร์แกนิคตามมาตรฐานที่กำหนด ในปี 2560 จากการดำเนินการของโครงการฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการเข้าร่วมโครงการ 16.29%  และในขณะเดียวกันผู้บริโภคกาแฟเองก็ได้รับประโยชน์จากการบริโภคกาแฟจากโครงการฯ  ซึ่งเป็นกาแฟอาราบิก้า ออร์แกนิคแท้ 100% ที่ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทุกคนในห่วงโซ่ธุรกิจนี้ได้ประโยชน์และได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าสู่สังคมไปพร้อมๆกัน

สำหรับการดำเนินงานในระยะยาวนั้น  บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตด้วยกระบวนการบริหารจัดการต้นทุน และการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความต้องการแก่ผู้บริโภคในตลาดต่อสินค้าอาหารปลอดภัย เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ก้าวหน้า และขยายวงกว้างอย่างยั่งยืน